Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.cyklomobil.sk (ďalej aj „Internetová stránka“), pričom odoslaním objednávky za konkrétnu službu Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu. 

2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretou na diaľku a sú záväzné pre obe zmluvné strany. 

3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva dohodnutá a uzavretá bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „zmluva“). 

4. Zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci objednáva služby v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami. 

5. Predávajúcim je Cykloprojekt s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, IČO: 475 531 11, DIČ: 2023969321, IČ DPH: SK2023969321, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 95237/B (ďalej spolu len „Predávajúci“). 

6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovej stránke sú: 

a) kontaktné telefónne číslo: (+421) 911 80 48 48 v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 a 18:00 hod. 

b) e-mail: info@cyklomobil.sk 

7. Predávajúci je oprávnený poskytovať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetovej stránky. 

8. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Internetovej stránky, resp. každý návštevník stránky starší ako 18. rokov, ktorý vytvoril a záväzne odoslal objednávku prostredníctvom elektronickej komunikácie (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetovej stránky, telefónu a e-mailovej komunikácie. Ak Kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČ a DIČ (IČ DPH) a kontaktnú adresu. 

9. Službou je každý voliteľný produkt zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho. 

10. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava), Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72 alebo 02/58 27 21 04. 

Čl. II 

1. Cena služby uvedená v katalógu Internetovej stránky je konečná, vrátane DPH. Cena zahŕňa náklady spojené s prepravou (dovoz/odvoz) alebo iné dodatočné služby, ako napríklad montážne a servisné služby. 2. Predávajúci je platcom DPH. 

3. Všetky akcie platia do platnosti termínu akcie. 

4. Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník službu ešte neprijal a nezaplatil. 

5. Kupujúci berie na vedomie, že ceny ponúkaných služieb Predávajúceho na Internetovej stránke zahŕňajú celkovú cenu práce (servisných úkonov a iných ponúkaných služieb). Ceny nezahŕňajú ceny náhradných dielov a súčiastok. Ceny náhradných dielov a súčiastok budú uvedené pri/pred poskytnutím služby pri posúdení celkových závad na predmete servisu (bicykla). 

Čl. III 

Objednávka služby 

1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu služby, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetovej stránky. 

2. Na e-mailovú adresu Kupujúceho budú zaslané všetky informácie ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho a Predávajúceho, adresu a termín pre doručenie služby, špecifikáciu služby, výslednú cenu služby a daňový doklad. 

3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednanej služby a odhadovaný termín dodania. 

4. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky. 

5. V prípade, ak Kupujúci nevie zhodnotiť konkrétny servisný úkon pre nejasnú závadu na bicykli, Kupujúcemu sa umožňuje úhrada dodatočného servisného úkonu aj na mieste poskytnutia služby podľa zverejneného cenníka na Internetovej stránke. 

Čl. IV 

Rezervácia termínu 

1. Kupujúci pred odoslaním objednávky má možnosť vykonať rezerváciu termínu podľa dostupnosti Predávajúceho (voľný termín) cez rezervačný online formulár na Internetovej stránke. 

2. Pri výbere voľného termínu Kupujúci je povinný vyplniť požadované údaje v rezervačnom formulári za účelom rezervácie. Odporúčame vykonať dôkladnú kontrolu pri výbere termínu, nakoľko po vykonaní rezervácie bude daný termín už nedostupný. 

3. Predávajúci umožňuje sa informovať ohľadom rezervácie prostredníctvom kontaktného tel. čísla: +421 911 80 48 48 alebo emailu: info@cyklomobil.sk. 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť termín rezervácie telefonicky alebo elektronicky po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho v prípade omeškania s dodaním služby. 

Čl. V 

Spôsob uzatvárania zmluvy 

1. Zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme: 

a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na info@cyklomobil.sk, alebo 

b) Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovej stránke Predávajúceho. 

2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky označené napríklad ako „potvrdenie objednávky“. 

2. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, ďalej údaje o cene služby a/alebo iných dodatočných službách, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť služba dodaná a vykonaná, spôsobe prepravy služby do dohodnutého miesta určenia, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje. 

3. Zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. 

4. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. 

5. V prípade, ak predávajúci nebude schopný akceptovať objednávku Kupujúceho alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky Kupujúceho rezervované pre Kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) Predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany Kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neakceptovaný Kupujúcim. V takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. 

Čl. VI 

Povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci sa zaväzuje dodať: 

1. Druh služby v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny. 

2.V prípade objednávky služby, ktorá súvisí s prepravou bicykla na dané miesto (napr. tzv. „zazimovanie“, odvoz/dovoz bicykla), sa Predávajúci zaväzuje prepraviť bicykel tak, aby 

nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Za týmto účelom sú zmluvné strany povinné podpísať doklad o prijatí bicykla tzv. Preberací protokol, v ktorom Predávajúci uvedie: 

a) popis závad a stav bicykla, 

b) rozsah prípadných servisných úkonov, 

c) dátum prevzatia bicykla, 

d) predpokladaný termín vrátenia bicykla, 

e) kontaktné údaje Kupujúceho, a 

f) podpis zmluvných strán. 

3. Predávajúci sa ďalej zaväzuje dodať službu Kupujúcemu riadne a včas a odovzdať chybné a vymenené náhradné diely Kupujúcemu. 

4. Predávajúci nezodpovedá za: 

a. oneskorené dodanie služby zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, nesprávne udaným termínom, nesprávne udaným servisným úkonom a za iné nepredvídateľné prekážky ktoré mohli spôsobiť oneskorenie dodania služby (napr. zlá dopravná situácia), 

b. prípadné nedodanie služby, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade je Predávajúci povinný dohodnúť náhradný termín. 

5. Kupujúci sa zaväzuje: 

a. objednanú službu prevziať, poskytnúť potrebnú súčinnosť a iné nevyhnutné informácie, skontrolovať vykonanú službu, overiť kvalitu dodanej služby a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť, 

b. zaplatiť za službu kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, 

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho. 

6. Zmluvné strany sú povinné po dodaní služby podpísať doklad o dodaní bicykla tzv. Preberací protokol, v ktorom Predávajúci uvedie: 

a) popis závad a stav bicykla, 

b) rozsah vykonaných servisných úkonov, 

c) dátum vykonania služby, 

d) kontaktné údaje Kupujúceho, a 

e) podpis zmluvných strán. 

Čl. VII 

Odstúpenie od zmluvy 

1. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. upozorňujeme, že Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.: 

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku), 

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, 

e) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, 

f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil. 

2. Kupujúci, ktorý nakupuje v rámci podnikateľskej činnosti môže od zmluvy odstúpiť len v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

3. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu Predávajúceho info@cyklomobil.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. 

4. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. 

5. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok Kupujúcemu. 

Čl. VIII 

Stornovanie objednávky 

1. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr do uhradenia kúpnej ceny zaslaním žiadosti na adresu info@cyklomobil.sk. V prípade, ak bola kúpna cena uhradená a služba ešte nebola dodaná, si Predávajúci účtuje poplatok za storno objednávky vo výške 5 EUR. 

2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu nepredvídaných prekážok alebo nemožnosti vybaviť objednávku. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. 3. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. 

Čl. IX 

Platobné podmienky 

1. Internetová stránka ponúka nasledovné možnosti platby: 

  1. a. platba prostredníctvom Certifikovanej Platobnej Brány – Platba vykonaná elektronicky prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány s možnosťou platby platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, V Pay alebo prostredníctvom internetbankingu. Platobná brána zodpovedá celosvetovým štandardom a spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky MasterCard SecureCode a Verified by VISA. 
  1. b. prevodom na bankový účet Predávajúceho. 

2. Cena za dodanie služby objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. 

3. Daňový doklad (faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo bude pri doručení služby dodaný. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu. 

Čl. X 

Dodacie podmienky 

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom vykonania úspešnej objednávky v prípade platby prostredníctvom platobnej brány alebo dňom prijatia platby na bankový účet Predávajúceho. 

2. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať službu Kupujúcemu do 5 pracovných dní od vykonania objednávky. 

3. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť. 

4. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie služby. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie služby za každý deň. 

5. Kupujúci je povinný prevziať službu v mieste a v čase, ktoré je Predávajúcim dohodnuté v zmluve alebo v preberacom protokole alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním predmetu servisu. 

Čl. XI 

Podmienky zazimovania

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať druh služby v kúpnej cene, v trvaní a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. 2. Predávajúci sa zaväzuje prepraviť bicykel na dané miesto, uschovať a opatrovať bicykel počas trvania úschovy (služby zazimovania) tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy alebo úschovy. Za týmto účelom sú zmluvné strany povinné podpísať doklad o prijatí a prevzatí bicykla tzv. Preberací protokol, v ktorom Predávajúci uvedie: 

a) popis závad a stav bicykla, 

b) balík objednaných služieb zazimovania, 

c) dátum prevzatia bicykla, 

d) predpokladaný termín vrátenia bicykla (dĺžka zazimovania), 

e) kontaktné údaje Kupujúceho, a 

f) podpis zmluvných strán. 

3. Počas trvania úschovy bicykla (služby zazimovania) Kupujúci nemôže manipulovať s bicyklom (napr. požičať a vrátiť počas trvania služby zazimovania), a to ani na základe žiadosti, má však právo službu ukončiť aj pred dohodnutým termínom. V takomto prípade Kupujúci nemá právo na náhradu kúpnej ceny za službu alebo jej časť a Predávajúci je 

povinný bez zbytočného odkladu vydať predmet úschovy Kupujúcemu alebo ním poverenej osobe, a to v mieste úschovy. 

4. Kupujúci berie na vedomie, daný bicykel, ktorý je predmetom úschovy (služby zazimovania) zostáva majetkom Kupujúceho, avšak nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty veci prechádza od okamihu prevzatia na Predávajúceho. Po uplynutí termínu doby úschovy prechádza nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty veci na Kupujúceho. 

5. Doba úschovy začína plynúť dňom prevzatia bicykla do úschovy a končí dňom vrátenia bicykla z úschovy, ibaže sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je povinný uschovaný bicykel vrátiť Kupujúcemu alebo ním poverenej osobe v deň skončenia dohodnutej doby úschovy, a to v mieste úschovy alebo na inom mieste podľa dohody. 

6. Ak Kupujúci odmietne prevziať predmet úschovy do 3 dní od skončenia úschovy, si Predávajúci účtuje poplatok za každý začatý deň vo výške 2 EUR. 

7. Predávajúci nezodpovedá za škody na uschovaných predmetoch, ktoré nezavinil alebo nevedel/nemohol odvrátiť (napr. v dôsledku živelnej pohromy). 

Článok XII.
Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok upravuje reklamačné konanie pre potreby Kupujúceho využívajúcich služby Predávajúceho za vady na poskytnutej službe alebo za vady predávaného tovaru (napr. náhradných dielov). Toto právo Kupujúceho sa nevzťahuje na vadu zakúpeného tovaru alebo poskytnutej služby, za ktorú Predávajúci nezodpovedá. 

2. Zodpovednosť Predávajúceho za vady 

a) Predávajúci zodpovedá za to, že zakúpený tovar má požadovanú kvalitu, úžitkové vlastnosti a technické parametre dané výrobcom a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je bez vád, 

b) Predávajúci zodpovedá za vady predávaného tovaru alebo vykonanej služby, ktoré existovali pri prevzatí veci alebo služby Kupujúcim, alebo sa vyskytli po ich prevzatí počas záručnej doby, 

c) pri použitom tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebovaním a pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, 

d) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (napr. nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi, ktoré vznikli ako dôsledok zrejmých neodborných zásahov do veci alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s vecou, ktoré bolo v rozpore s návodom na použitie, pokynmi alebo iným porušením záručných podmienok, 

e) Predávajúci nezodpovedá za vady na zakúpenom tovare alebo poskytnutej službe, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré Kupujúci uplatnil až po jej uplynutí. 

3. Právo Kupujúceho na reklamáciu 

a) Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare alebo službe; toto právo sa nevzťahuje na veci a služby, za ktoré Predávajúci nezodpovedá, 

b) ak ide o vadu veci, ktorú má vec pri jej prevzatí Kupujúcim, Kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu vady uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť si vec, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci Kupujúcim, 

c) ak ide o vadu veci alebo služby, ktorá neexistovala v čase prevzatia Kupujúcim, Kupujúci je povinný vytknúť bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, najneskôr do uplynutia záručnej doby. 

d) na reklamáciu vady zakúpeného tovaru alebo služby, ktorú Kupujúci uplatní u Predávajúceho po uplynutí záručnej doby, sa neprihliadne. 

4. Kupujúci uplatňuje reklamáciu na zakúpený tovar alebo poskytnutú službu u Predávajúceho písomne poštou na adrese Predávajúceho, elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@cyklomobil.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky alebo dňom poskytnutia služby. 

5. Záručná doba pri predaji tovaru je 24 mesiacov a záručná doba pri službách (napr. oprave a úprave veci) je 3 mesiace, ak nie je dohodnuté inak. 

6. Pri výmene reklamovaného tovaru, začína plynúť od jeho prevzatia nová záručná lehota. 

7. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu (faktúru). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku. 

8. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady sa odporúča Kupujúcemu jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu. 

9. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak. 

7. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. 

8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o 

odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

9. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 

10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 11. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť reklamovanú vec najneskôr do 2 týždňov od uplynutia času o vybavení reklamácie; v opačnom prípade je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie. 12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Článok XIII.
Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO 

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných 

podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho. 2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok. 3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. 

4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Všetky ostatné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v rámci podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení. 

7. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné vzájomné spory, budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť rokovaním a dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť na vecne a miestne príslušný súd, prípadne na rozhodcu. 

8. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 16. augusta 2021. 9. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím zmluvy. 

10. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia. 

Nákupný košík