Štatút k súťaži

Štatút k súťaži

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY & ŠTATÚT K SÚŤAŽI O:
1. Uskladnenie so základným servisom
2. Balík produktov (cyklistická fľaška, sprej na opravu defektov a set imbusových kľúčov)
3. 2 x Bianchi kapsička na bicykel
 

Účasť na súťaži  je dobrovoľná a je založená výlučne na vašom rozhodnutí. Predtým, ako sa rozhodnete do nej zapojiť, prečítajte si informácie uvedené v tomto dokumente.

Tieto Všeobecné podmienky súťaže sú a budú počas jej trvania dostupné na internetovej stránke www.cyklomobil.sk

1.    Organizátorom súťaže je:

Spoločnosť Cykloprojekt, s. r. o. so sídlom Pri Šajbách 9128/7, 831 06 Bratislava,
IČO: 475 531 11 (ďalej len „organizátor“).

2. Doba a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v dobe od 22. 11. 2022 do 28. 11. 2022 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), pre obyvateľov mesta Bratislava a okolie.

Organizátor môže rozhodnúť o predĺžení doby konania súťaže, ktoré oznámi na: www.cyklomobil.sk

3. Ceny súťaže: 

V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže môžu súťažiaci vyhrať:

1. Službu zazimovanie so základným servisom

2. Balík produktov, ktorý obsahuje cyklistickú fľašku, sprej na opravu defektov a set imbusových kľúčov

3. 2 x Bianchi kapsičku na bicykel

V súťaži budú vyžrebovaní traja (3) súťažiaci.

4. Podmienky účasti v súťaži:

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je plne svojprávna a má doručovaciu adresu na území mesta Bratislava a okolie (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“). 

4.2. Podmienkou platnej účasti v súťaži je:

a) vyplnenie súťažného formulára v aplikáciách prevádzkovaných prostredníctvom spoločnosti Meta Platforms Ireland, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, D02X525 a MailerLite Limited, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland (ďalej len „súťažný formulár“) v rozsahu povinne poskytovaných údajov: e-mailová adresa, meno, priezvisko, poštová adresa (ulica, PSČ a mesto).

Vypĺňať súťažné formuláre je možné po celú dobu trvania súťaže od 22. 11. 2022 do 28. 11. 2022 každý deň kalendárneho týždňa od 00:00 prvého do 23:59 hodín posledného dňa, pričom súťažné e-maily zadané pred prvým súťažným dňom budú zaradené do žrebovania spoločne so súťažnými e-mailami zadanými 28. 11. 2022.

Možnosť vyplnenia súťažného formulára končí 28. 11. 2022 o 23:59 hodín, ak organizátor nerozhodne o zmene doby trvania súťaže.

4.3. Do súťaže sa jeden súťažiaci môže zapojiť po dobu jej trvania aj viackrát s tým, že každý súťažný e-mail bude zaradený do losovania v súťaži iba raz. 

4.4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti dodatočne dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou mu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu okamžite vrátiť späť organizátorovi súťaže, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu prijatej výhry.

4.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa táto osoba i oproti uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže či v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o konanie súťažiaceho či inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania.

5. Podstata a vyhodnotenie súťaže:

5.1. Podstata súťaže spočíva vo vyplnení a odoslaní súťažného formulára vrátane zadania „súťažného e-emailu“ na internetových stránkach a vylosovaní dvoch (2) súťažných adries po ukončení súťaže.

5.2. Výhercom príslušnej výhry je osoba spĺňajúca podmienky stanovené v týchto pravidlách súťaže, ktorá správne vyplnila súťažný formulár (najmä zadala súťažnú e-mailovú adresu) a jej súťažný e-mail bol po skončení súťaže organizátorom vylosovaný (ďalej len „výherca“).

5.4. Po losovaní bude výhercovi odoslaný informačný e-mail o výhre. Tento e-mail bude výhercom odoslaný najneskôr do 48 hodín odo dňa, kedy prebehlo losovanie a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.

5.5. Losovanie výhercu ceny súťaže zabezpečí organizátor.

5.6. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora namiesto výhry finančnú kompenzáciu či akékoľvek iné plnenie.

5.7. Odovzdanie výhry bude organizačne zaisťovať organizátor. Výhra bude výhercovi odoslaná na náklady organizátora prostredníctvom pošty, a to na adresu, ktorú poskytne výherca organizátorovi, najneskôr do troch týždňov od doručenia informácie o výhre. V prípade, že sa nepodarí výhru výhercovi za vyššie uvedených podmienok odovzdať, výhra prepadá organizátorovi bez náhrady.

5.8. Za doručenie výhry v poškodenom stave organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať výhru znova.

6. Ďalšie podmienky súťaže:

6.1. Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži v súlade so zákonom č. 18/2018 z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bezodplatný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a email súťažiaceho organizátorovi ako správcovi  osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o cit. zák. v Slovenskej republike a to za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu a výsledkoch súťaže a prípadného odovzdania výhry v súťaži. Súťažiaci udeľuje bezodplatný súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom do doby obdržania informácie o výsledkoch súťaže alebo odovzdania výhry, najneskôr však do 31. 12. 2022

Súťažiaci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, a ďalej má právo svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu správcu/prevádzkovateľa osobných údajov, tj. organizátora. Súťažiaci je oprávnený požadovať od organizátora vysvetlenia a/alebo odstránenie závadného stavu, pokiaľ sa domnieva, že organizátor vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. 

Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uverejnené na stránkach organizátora www.cyklomobil.sk v časti Ochrana osobných údajov.

6.2. V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas so zasielaním newslettra pre informatívne a marketingové účely. Z e-mailov zasielaných na marketingové účely je možné sa odhlásiť zaslaním požiadavky na info@cyklomobil.sk.

6.3. V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.

6.4. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.

6.5. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.6. Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

6.7. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

6.8. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

6.9. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

6.10. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.

7. Záverečné ustanovenia:

7.1. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 21. 11. 2022.

7.2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.

7.3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7.4. Tieto pravidlá súťaže sú počas celej doby súťaže tiež zverejnené na internetovej stránke www.cyklomobil.sk

7.5. S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na info@cyklomobil.sk

V Bratislave dňa 21. 11. 2022

Nákupný košík